Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Νέα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού

Ολοκληρώθηκε το Έργο Εγκατάστασης ISO 27001:2005 στην Performance Technologies από την AQS
Δημοσιεύθηκε: 27/04/2012

Η Μεθοδολογία Υλοποίησης Περιελάμβανε τα εξής στάδια:
 • Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής και των ορίων του Συστήματος.
 • Διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών και στόχων για την ασφάλεια.
 • Προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τα όρια του Συστήματος.
 • Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν τα πληροφοριακά δεδομένα.
 • Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων.
 • Επιλογή & διαμόρφωση ελέγχων για το χειρισμό των κινδύνων.
 • Ετοιμασία της Δήλωσης Εφαρμογής.
 • Καταγραφή απαιτούμενων διαδικασιών Συστήματος.
 • Ενοποίηση, καταγραφή και ενημέρωση των απαραίτητων αναθεωρήσεων σχετικών με την αλληλεπίδραση των δύο Συστημάτων (ISO 9001 & ISO 27001) στα αντίστοιχα εγχειρίδια και διαδικασίες των ISO 9001 & ISO 27001, ούτως ώστε να αποτελούν δύο (2) αυθύπαρκτα και αυτοτελή Συστήματα Διαχείρισης.
 • Εφαρμογή του Πλάνου Διαχείρισης Κινδύνων και των Πολιτικών.
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας εφαρμογής του συστήματος ISO 27001.
 • Υλοποίηση Διορθωτικών Ενεργειών.
Επιστροφή
 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων